Personeelsregister COVID2020

Burgerlijk wetboek van Aruba

 

Arbeidsverordening 2013 


Terbeschikkingstelling arbeidskrachten  


Bestuurlijke handhaving arbeidswetgeving  


Collectieve arbeidsovereenkomsten 


Beëindiging arbeidsovereenkomsten


Arbeidsgeschillenverordening


Algemeen pensioen


Ondernemingspensioenfondsen


Cessantiaverordening


Minimumlonen


Wijziging Lv minimumlonen


Vakantieverordening


Stuwadoorsverordening   


Veiligheidsverordening  


Arbeidsbureauverordening  


Inschrijving van arbeidskrachten

 

Algemene Bepalingen Toezichtuitoefening


Retributie- en leges besluit DAO

 

Toelating en Uitzetting